Jaarvergadering Dorpsbelang
Datum: mrt 27, 2018 20:00:00
Details :

De vereniging Dorpsbelang Kraggenburg nodigt alle leden uit voor de Algemene Ledenvergadering die wordt gehouden op dinsdag 27 maart 2018 in dorpshuis ’Het Klokhuis’ aan de Noordermeent 4 te Kraggenburg. De vergadering begint om 20.00 uur.

Agenda:
1.    Opening
2.    Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 22 maart 2017
       De notulen staan op de website en in de Uitkijk van maart 2018.
3.    Ingekomen stukken
4.    Mededelingen, waaronder
       stand van zaken woningbouw
       informatie over het boerderijenboek
       ontwikkelingen bij Natuurmonumenten/Voorsterbos
5.    Jaaroverzicht secretaris over 2017  
       Het jaaroverzicht staat op de website en in de Uitkijk van maart 2018
6.    Jaarverslag penningmeester over 2017  
       De financiële stukken liggen ter inzage bij de penningmeester, Pieter van der Veen,
       Walstraat 23.
7.    Verslag kascommissie
8.    Benoeming kascommissie
9.    Begroting 2018 en vaststellen contributie
       Het voorstel is om de contributie niet te veranderen en vast te stellen op € 12,00 per            
       huishouden.
10.  Bestuursverkiezing
       Statutair aftredend en niet herkiesbaar zijn mevrouw Erna Balk en de heer Pieter van der Veen.
       Aftredend en niet herkiesbaar (3 termijnen) de heer Jules Overmars.
       In de 3 ontstane vacatures stelt het bestuur de volgende kandidaten voor:
       mevrouw Marieke Bos, mevrouw Marian Meijs en de heer Mark Mooiweer.
       Het bestuur kiest uit zijn midden (zoals in de statuten vastgelegd) de heer André Verwer tot    
       voorzitter.
       Tot 24 uur voor aanvang van de vergadering kunnen tegenkandidaten voor deze vacatures
       schriftelijk worden ingediend bij de secretaris, ondertekend door tenminste 5 leden.
11.   Jaarplanning van Dorpsbelang. Deze wordt ter vergadering gepresenteerd.
12.   Rondvraag
13.   Sluiting van het eerste deel van de vergadering

PAUZE

Na de pauze.......

Klaas Eissens neemt ons mee in zijn werk

Klaas Eissens gooide 25 jaar geleden het roer volledig om. Hij stopte met zijn werk als verpleegkundige en stortte zich op zijn passie: beeld en geluid. Door de lens van zijn foto- en filmcamera heeft hij vele bedrijven van binnen en van buiten bekeken. Hij heeft prachtige fotoseries, bedrijfsfilms en televisiereportages gemaakt. Niet alleen in Kraggenburg en de Noordoostpolder, maar in alle uithoeken van Nederland en zelfs in het (verre) buitenland. Klaas geeft ons – in woord en beeld – een inkijkje in zijn werk.

Namens het bestuur,
Yvonne de Hamer, secretaris.

Stuwwal 12,  8317 BC  Kraggenburg,   e-mail:  dorpsbelang@kraggenburg.nl