vrijdag 16 september 2016
Zaterdag 17 september zal basisschool De Fladderiep voor het allerlaatst oud papier ophalen bij de bewoners van Kraggenburg. Daarmee komt een einde aan een jarenlange traditie en zal het afval vanaf nu door de gemeente opgehaald worden. We hopen met z'n allen dat iedereen nog één keer zo veel mogelijk papier op de stoep of aan de weg zet, zodat de laatste financiële bijdrage voor de school zo groot mogelijk is.

vrijdag 2 september 2016maandag 6 juni 2016
Op de vaste ontmoetings-ochtend, dinsdag 31 mei, was er dit maal, in het kader van gezondheid, aandacht voor onze “Voeten”.  We moeten ze goed verzorgen, want we lopen er wel zo’n 5 km per dag op.
Erkend specialist Voetverzorging uit ons dorp: mevr. Lenie de la Vieter  heeft met een bijzonder helder en overzichtelijk verhaal, alle aanwezigen enorm kunnen boeien.
Lenie gaf aan dat Voetverzorging geen modeverschijnsel is, maar al eeuwenoud is. Te zien op talrijke schilderen. Toen was het een mannen beroep,  terwijl het nu veelal uitgevoerd wordt door dames.
Voeten verzorgen kunnen we doorgaans zelf wel doen, maar door een infectie of lichamelijk ongemak kan het toch nodig zijn een specialist in te schakelen. Voetverzorging is wel een vrij beroep, maar er is een wel een keurmerk n.l. ProVoet, waarbij de praktijk van Lenie is aangesloten. Er worden veel eisen gesteld aan hygiëne, vakmanschap en klantvriendelijkheid.
Ook werd er natuurlijk ingegaan op de diverse voetproblemen, en wat er zoals aan te doen is. Aangeven werd b.v. dat de goed passende schoenen heel belangrijk zijn.  Merkschoenen zijn op zich wel goed, maar past niet bij elke voet. Dus geen te krappe schoenen kopen en eigenlijk zijn naaldhakken ook niet best. Elke dag nieuwe kousen aandoen en gewoon wassen maar niet overdrijven. En zo zijn er nog veel meer wetenswaardigheden verteld, en was er voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen.
Al met al een hele boeiende ochtend.

zondag 22 mei 2016
Uitslagen Leeuwenronde 2016

woensdag 18 mei 2016
Ruim 51 procent van de bewoners en ondernemers in het buitengebied van  Noordoostpolder ziet de noodzaak van de komst van het snelle glasvezelnetwerk in en heeft voor een abonnement gekozen. Een mooi resultaat, maar het is helaas nog niet voldoende. Om het glasvezelnetwerk te kunnen aanleggen is namelijk 60% deelname nodig.

Wethouder Hans Wijnants: “Er zijn nog maar 246 aanmeldingen nodig om tot realisatie over te gaan. In overleg met FiberFlevo hebben we besloten de aanmelding te verlengen tot 1 juni. Het zou zonde zijn om op te geven nu we zover zijn gekomen. In de twee weken verlenging willen wij zoveel mogelijk mensen nog over de streep trekken, met het besef dat het goed is voor de leefbaarheid in het buitengebied in het algemeen en hun eigen digitale mogelijkheden. Ruim 50% heeft dat al ingezien!”

Hayley Osinga van FiberFlevo: “We zijn er zo dichtbij! We kunnen het hier natuurlijk niet bij laten, ook voor al die 1700 huishoudens en bedrijven die zich nu al hebben aangemeld. We hebben in de afgelopen weken veel bewoners gesproken over de problemen met de huidige verbinding; daaruit blijkt nogmaals hoe belangrijk het is dat het glasvezelnetwerk er komt.”

Proefperiode van 1 jaar
Om de bewoners en ondernemers die zich nog niet hebben aangemeld nog een kans te bieden, wordt de vraagbundeling twee weken verlengd tot en met woensdag 1 juni 2016. Het is belangrijk om te beseffen dat het abonnement al na één jaar op te zeggen is. Hayley Osinga: “Maar we zijn er van overtuigd dat iedereen na een paar maanden al ontdekt hoeveel beter de internetverbinding is geworden, en hoeveel gemak dat oplevert. Wij durven die uitdaging wel aan. Als op 1 juni de drempel van 60% alsnog is gehaald, dan wordt het glasvezelnetwerk gerealiseerd en starten we eind deze zomer
al met de graaf- en aanlegwerkzaamheden. Naar verwachting is eind 2017 iedereen die zich heeft aangemeld voorzien van een snelle glasvezelverbinding.”

De aanmeldingen van de afgelopen weken blijven natuurlijk geldig en tellen mee in het deelnamepercentage. Voor de bewoners en ondernemers uit het buitengebied van  Noordoostpolder die zich nog niet hebben aangemeld is dit de laatste mogelijkheid om zich aan te melden tegen de huidige voorwaarden. Zij moeten voor woensdag 1 juni een keuze maken uit één van de glasvezelabonnementen. Dit kan online, maar ook door middel van het aanmeldformulier.

Kijk voor meer informatie op www.fiberflevo.nl. Voor vragen kunt u contact opnemen met het team van FiberFlevo op telefoonnummer 085 – 0405100.

maandag 25 april 2016

Presentatie bij Koffietijd van j.l dinsdagochtend  19 april: thema: Migranten

De Migranten werkgroep “Multi Culti Kraggenburg” heeft deze morgen ons kennis laten maken met verschillende lekkere hapjes voor bij de koffie. Zoals cake, verschillende koekjes en ook een soort kaassalade. 


woensdag 20 april 2016
Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 18 april jl. heeft de gemeenteraad besloten om de kavel Paauw niet te verkopen. Deze kavel blijft zeker nog twee jaar gereserveerd voor een mogelijk uitbreiding van Kraggenburg. Ondertussen zal de gemeente zich maximaal inspannen om woningbouw op kavel Penders mogelijk te maken. Daarvoor is door de gemeenteraad besloten om nu alvast te starten met het bestemmingsplan voor kavel Penders en een exploitatieplan voor de ontwikkeling van de eerste 19 woningen (fase 1). Wethouder Suelmann zegde de gemeenteraad toe dat zij hun uiterste best zullen blijven doen om dit alles mogelijk te maken. Dorpsbelang is blij dat haar inspanningen van de afgelopen maanden zijn omgezet in deze besluitvorming.

In de gemeenteraadsvergadering van 18 april jl. zijn de ontwikkelingsvisies van de dorpen mede in relatie tot het grondbezit van de gemeente besproken. Per dorp werd aangegeven welke woningbouw wordt verwacht in de periode tot 2020. Naast beperkt uitbreiden geldt vooral inbreiding als zoekopdracht voor woningbouwlocaties. Door de fractie van PvdA/Groen Links was een amendement ingediend m.b.t. de het geschetste ontwikkelperspectief van Kraggenburg. Hierin was onder andere aangegeven dat kavel Paauw ‘onder voorwaarden’ verkocht zou moeten worden. Op aangeven van Dorpsbelang is gevraagd om hierover meer duidelijkheid te krijgen. PvdA/Groen Links (ondersteund door de Politieke Unie) vroeg in hun amendement om Kavel Paauw pas te verkopen als zeker is dat woningbouw op kavel Penders mogelijk is. Door de toezeggingen van het College bij monde van wethouder Suelmann, bleek het amendement niet nodig en werd het ingetrokken. Mocht na 2 jaren (deze collegeperiode) woningbouw op kavel Penders nog niet gelukt zijn, dan zal B&W hierover weer in gesprek gaan met Dorpsbelang Kraggenburg. Dan is kavel Paauw zeker in beeld, omdat door Dorpbelang eerder al is aangegeven, dat nog meer inbreidingslocaties niet  wenselijk zijn. Ondertussen zal het college zijn z’n uiterste best doen om woningbouw te verwezenlijken op kavel Penders. “Daar zullen we voor knokken,” aldus Suelmann in de raadsvergadering.
 
Dit deel van de gemeenteraadsvergadering en de toezeggingen van wethouder Suelmann zijn te zien op de website van de Gemeente. Agendapunt 12 "Ontwikkelperspectieven dorpen".
Wethouder Suelmann reageert hier op het amendement ingediend door de Kraggenburger Hylke Hekkenberg van PvdA/GroenLinks.


vrijdag 25 maart 2016

Tijdens Koffietijd in het Klokhuis op 22 maart gingen bezoekers aan de slag met de tekenkunst 'zentangle', een oude kunst, afkomstig van de Keltische monniken. 

 


zondag 6 maart 2016

Zaterdag is de nieuwe koelkast geïnstalleerd in dorpshuis Het Klokhuis in Kraggenburg. Voorzitter van het bestuur Piet Paauw is er erg mee in zijn nopjes. ‘Op de nieuwjaarsreceptie zei ik een beetje gekscherend: ‘er moet maar veel gedronken worden, want we zijn toe aan een nieuwe koelkast.’’ Mirjam Lamers en Riny Tissingh keken elkaar aan en dachten hetzelfde: ‘die kunnen wij wel schenken’. Ze spraken hun gedachten uit en haalden hun mannen erbij. Die waren het er gelijk mee eens. 


donderdag 3 maart 2016
De 'Vereniging Dorpsbelang Kraggenburg'  nodigt alle leden uit voor de algemene ledenvergadering. Deze wordt gehouden op woensdag 16 maart 2016 in dorpshuis ’Het Klokhuis aan de Noordermeent 4 te Kraggenburg. De vergadering begint om 20.00 uur.

Agenda:

 1. Opening
 2. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 25 maart 2015
  De notulen zijn hier te vinden. Ze staan ook in de Uitkijk van januari 2016.
 3. Ingekomen stukken
 4. Mededelingen
 5. Jaarverslag secretaris 
  Het jaarverslag wordt ter vergadering uitgereikt. U kunt dit jaarverslag ook hier lezen.
 6. Jaarverslag penningmeester 
  De financiële stukken liggen ter inzage bij de penningmeester, Pieter van der Veen,
  Walstraat 23.
 7. Verslag kascommissie
 8. Benoeming kascommissie
 9. Begroting 2016 en vaststellen contributie
  Het voorstel is om de contributie niet te veranderen en vast te stellen op € 12,00 per huishouden.
  Met ingang van het peiljaar 2014 (automatische incasso) wordt er geen onderscheid meer gemaakt in het aantal personen per huishouden en naar de leeftijd 65+.
  Huishoudens waarvan de personen 65+ waren per maart 2014 behouden hun oude situatie en daarmee een afwijkende contributie van € 6,00.
 10. Bestuursverkiezing 
  Statutair aftredend en herkiesbaar is de heer Freerk Jan de Haan.
  Statutair aftredend en niet herkiesbaar is mevrouw Irene Gerritzen.
  Tussentijds aftredend is mevrouw Inge van Dijk.   
  Het bestuur stelt voor als nieuwe kandidaten: mevrouw Annemieke Janse en de heer Jan van Benthem.
  Tot 24 uur voor aanvang van de vergadering kunnen tegenkandidaten voor deze vacatures schriftelijk worden ingediend bij de secretaris, ondertekend door tenminste 5 leden.
 11. Jaarplanning Dorpsbelang. Deze wordt ter vergadering gepresenteerd.
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

 

PAUZE

Na de pauze:
      
Landschapskunstwerk Pier + Horizon aan de Zwartemeerdijk

De ontwerper van dit landschapskunstwerk is Paul de Kort. Hij komt vertellen over zijn werk en dit kunstwerk in het bijzonder.

Bent u er nu al nieuwsgierig naar? Kijk dan op zijn website. Hier is   veel over zijn werk te vinden. Via het hoofdstuk “Boekjes” vindt u bij Pier+Horizon een mooie beschrijving hoe het idee is ontstaan.


Namens het bestuur,

Alice Polhoud, secretaris.

Zwartemeerpad 14,  8317 PG  Kraggenburg,  e-mail:  dorpsbelang@kraggenburg.nl

 


woensdag 24 februari 2016

Februari is eigenlijk de maand van de “tocht der tochten”: de Friese 11-stedentocht. De koffietijd ochtend van 23 februari stond  in het teken van deze wereldberoemde tocht. Dorpsgenoot Jan Rinsma, die de tocht in 1997 heeft verreden, heeft er nog hele warme herinneringen aan en deelde die met met ons.


dinsdag 23 februari 2016

Afgelopen najaar bood de PKN-kerk Trefwoord-extra aan. Vier gezellige bijeenkomsten direct na schooltijd. Er deden wel tien kinderen mee.

Na de voorjaarsvakantie zijn er opnieuw vier bijeenkomsten.

Trefwoord-extra begint altijd met samen iets drinken waarna er een Bijbelverhaal wordt verteld. We doen dat met behulp van poppetjes en ander materiaal zodat kinderen het verhaal niet alleen horen maar ook voor zich zien. Er volgt een gesprek over het verhaal. Kinderen worden aan het denken gezet. Wat betekent zo’n oud verhaal? Tenslotte kunnen kinderen knutselen en spelen naar aanleiding van het verhaal en het gesprek.  Het accent van Trefwoord-extra ligt op het ontdekken wat geloof kan betekenen.

Wil je meedoen? Dat kan. Bij voldoende deelname maken we twee groepen.

Voor kinderen van groep 1 t/m 4 maandagmiddag van 15.15 uur tot 16.15 uur op14 en 21 maart, 4 en 11 april.

Voor kinderen van groep 5 t/m 8 maandagmiddag van 16.30 uur tot 17.30 uur op 14 en 21 maart, 4 en 11 april.

Er zijn geen kosten verbonden aan Trefwoord-extra en wordt gegeven in zaal D van de kerk.

Trefwoord-extra wordt gegeven door Liesbeth Winters, zij kan ook meer informatie geven. (tel 252396 of pastorliesbethjonas@hetnet.nl). U kunt uw kind voor Trefwoord-extra ook aanmelden bij Liesbeth. Graag uiterlijk 10 maart.
  


woensdag 27 januari 2016
Dinsdagmorgen  26 januari heeft Piet Paauw tijdens 'Koffietijd', de wekelijkse koffie-ochtend in Het Klokhuis, een presentatie gehouden overd Peru. Hij was daar afgelopen herfst een paar weken geweest vanuit de hulporganisatie PUM.
 
PUM is een  non-profit organisatie van VNO-NCW met financiële steun van ministerie van buitenlandse zaken. De organisatie werkt in 68 ontwikkelingslanden met vrijwilligers die hun jarenlange ervaring en kennis uit het bedrijfsleven inzetten om MKB-bedrijven in die landen te ondersteunen en te adviseren. Piet was daar i.v.m. zijn expertise op gebied van de champignonteelt. Een teelt die daar qua opbrengsten nog behoorlijke sprongen kan maken.
 
Het was een een enthosiaste presentatie, met oa. de uitleg over:
 • de PUM;
 • de geschiedenis van Peru, honderden jaren geteisterd door de oorlogen, dictaturen, en sinds de jaren '90 pas toe kwam aan de opbouw van het land en de ontwikkeling van de landbouw;
 • het gebied ( waar het sinds 10 jaar niet meer heeft geregend) waar Piet zijn werk deed;
 • wat stadsbeelden, eetgewoonten etc.
 
Het boeide de vele aanwezigen van het begin tot het eind.
 
Koffietijd,  het gezelligste ontmoetings en meldpunt voor alle Kraggenburgers, is er  elke dinsdagochtend tussen 10 en 12 uur in het Klokhuis. Met om de 3 a 4 weken een presentatie.

    
maandag 25 januari 2016

Dagelijks heb je er mee te dealen. Een vriendin, die opeens wel heel erg de baas gaat spelen, andere vriendinnen, die als een mak lammetje met haar mee lopen, het gevoel hebben er bij te willen horen, maar in je hart de andere kant op willen lopen … De speelsters van Jeu d’Op brachten het in beeld in de voorstelling Gothic. Een voorstelling waar de vrolijkheid en gedrevenheid van de speelsters vanaf spatte. 


maandag 18 januari 2016

Peter Matthijssen (38), oprichter van Top Fresh in Kraggenburg mocht zaterdag bij Saaze de ondernemersprijs van de Ondernemersvereniging Kraggenburg in ontvangst nemen. Volgens voorzitter Ton van Steen is Matthijssen een echte Kraggenburger ondernemer met veel, minstens tien, Kraggenburger werknemers. Met de bouw van zijn nieuwe pand op het voormalig koelhuizenterrein is zijn bedrijf een echte aanwinst voor Kraggenburg. 


woensdag 13 januari 2016

12 – 01 -2016 thema: Expositie Quilten

Dinsdag 12 januari was er een expositie in het Klokhuis van Quilten, gemaakt door Gina Speets en Cecile van Diepen. Men had de gelegenheid om tijdens 'Koffietijd' kleden te bezichtigen en vragen te stellen.  De dames vertelden enthousiast over hun hobby en gaven toelichting over de verschillende stadia van opbouw, toepassingen met applicaties en borduurtechnieken van deze kleden.

De expositie was een groot succes met ruim 40 belangstellenden, ook uit  Emmeloord en Vollenhove. We kunnen  terug kijken op een geslaagde ochtend.

Namens werkgroep koffietijd:

Ymke Wolters, Helma Langeweg, Gien Rinsma en Harry Engels


woensdag 13 januari 2016
Algemene Ledenvergadering van Dorpsbelang Kraggenburg

Het bestuur van de vereniging Dorpsbelang Kraggenburg brengt alvast onder uw aandacht dat de algemene ledenvergadering  zal zijn op woensdag 16 maart 2016 in dorpshuis ’Het Klokhuis’ aan de Noordermeent 6 te Kraggenburg. De vergadering begint om 20.00uur.

De agenda zal onder meer de volgende punten bevatten:
•    Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 25 maart 2015
•    Jaarverslag secretaris
•    Jaarverslag penningmeester
•    Verslag kascommissie
•    Benoeming kascommissie
•    Begroting 2016 en vaststellen contributie en contributie 65+
•    Bestuursverkiezing
•    Rondvraag

De volgende Uitkijk komt uit op 23 maart, na onze geplande vergaderdatum. Om die reden ontvangt u begin maart de uitnodiging en agenda thuis in de bus.
In de Uitkijk van januari worden alvast de notulen van de vorige algemene ledenvergadering geplaatst.

===> Het tweede deel van de avond gaan we invullen met een interessant onderwerp

Er komt een landschapskunstwerk Pier+Horizon aan de Zwartemeerdijk ter hoogte van het fietspad van Zwartemeerweg naar de dijk toe.
De ontwerper van dit landschapskunstwerk is Paul de Kort. Hij komt vertellen over zijn werk en dit kunstwerk in het bijzonder.
Bent u er nu al nieuwsgierig naar? Kijk dan op zijn website.  Hier is veel over zijn werk te vinden. Via het hoofdstuk “Boekjes” vindt u bij Pier+Horizon een mooie beschrijving hoe het idee is ontstaan.

Bestuur Dorpsbelang

zondag 3 januari 2016

Tijdens de Nieuwjaarsreceptie zaterdag in Kraggenburg kreeg Miep Potters het bloemetje. Het bloemetje wordt jaarlijks uitgereikt door STEK (Stuurgroep Evenementen Kraggenburg) aan iemand, die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor het dorp.


maandag 14 december 2015
Jesse Jongbloed uit Kraggenburg heeft zaterdag het goede aantal kerstballen geraden bij de stand van Multi Culti. Hij wint hiermee een etentje bij Van Saaze. 

Gefeliciteerd Jesse!zondag 22 november 2015

Koelhuis combinatie Kraggenburg, de maatschap van René Kapelle, Cees Vink en Edwin van Rijn is de nieuwe sponsor van twee jeugdteams niveau 6 van sportvereniging Be Fair afdeling volleybal uit Kraggenburg. Beide teams zijn erg blij met de nieuwe kleding. 


donderdag 19 november 2015

Wie wordt de Flevozwammer 2016? 

Met ingang van heden is de inschrijving van het Gezwam rond de Dam, het jaarlijks buutreedners festival, weer geopend. Op 30 januari 2016 vindt voor de 24e keer het Gezwam rond de Dam plaats. Een traditioneel evenement, dat zicht het grootste carnavalsfeest van Flevoland mag noemen.


maandag 2 november 2015
Vanaf 3 november valt er bij alle leden van de Rabobank een bericht in de brievenbus met een stemcode om 5 stemmen uit te brengen, verdeeld over je favoriete clubs/verenigingen.
In Kraggenburg zijn er een aantal verenigingen die in aanmerking komen voor geld uit de Clubkascampagne van de Rabobank.
 
Het zou fijn zijn als jij je stem(men) geeft aan een club in Kraggenburg.

zondag 25 oktober 2015
Vanaf nu blik en drankkartons ook bij plactic afval.

De gemeentenoordoostpolder gaat veranderingen doorvoeren in de verzameling van huishoudelijk afval. Hier volgen de belangrijkste punten:

Inleiding

In april heeft de gemeente besloten om meer werk te maken van het scheiden van afval in Noordoostpolder. De gemeente wil dat bewoners van Noordoostpolder hun afval beter gaan scheiden. Elk huishouden krijgt straks twee extra containers (oud papier en kunststof verpakkingen, blik en drankkartons) uitgereikt om het scheiden van afval te bevorderen.

Inzameling kunststof verpakkingen, blik en drankkartons (PMD).

In Noordoostpolder worden kunststof verpakkingen huis aan huis in zakken ingezameld. Na de eerste week van oktober mogen blik en drankkartons worden toegevoegd aan deze kunststof verpakkingen. Deze drie stromen worden gezamenlijk ingezameld en later machinaal uitgesorteerd.

Gratis aanhangwagen

Met ingang van medio oktober gaan we inwoners van Noordoostpolder de mogelijkheid bieden om een gratis aanhangwagens te lenen voor het storten van afval op de Milieustraat. In andere gemeenten is gebleken dat dit een effectieve maatregel is om het storten van gescheiden afval te bevorderen.

Inzamelen van gft in het buitengebied

Begin november gaan we van start met het inzamelen van gft in het buitengebied. Huishoudens in het buitengebied hebben nu nog een grote en een kleine container voor alleen restafval. De kleine containergaan we gebruiksklaar maken voor het inzamelen van gft afval. Op een later moment kunnen huishoudens in het buitengebied hun kleine gft container omruilen voor een groter exemplaar of een extra gft container aanvragen, indien nodig.

Lees hier de gehele brief die Dorpsbelang heeft ontvangen.

vrijdag 16 oktober 2015

Kraggenburg - 'Heerlijk!' Mevrouw Besseling en mevrouw Sweere roepen het in koor. Op hun bord ligt stamppot, opgeschept door Reinder van Wieren en Henk Meijering van de Odd Fellows in Emmeloord. De 31 aanwezige leden van de Zonnebloem in Kraggenburg genieten ervan na hun vaste woensdagmiddagsoos.


maandag 12 oktober 2015
Sinds kort is door Dorpsbelang, samen met een groep vrijwilligers, het initiatief 'Koffietijd' gestart. Elke donderdagochtend om 10.00 uur is Het Klokhuis open en kan gezamenlijk bijgepraat worden onder het genot van een kopje koffie. Regelmatig zullen er presentaties gehouden worden over actuele, interessante, en luchtige onderwerpen. Op die manier wordt een gevarieerd aanbod aan informatie gegeven aan de bezoekers van de koffiemorgen, en het is voor alle Kraggenburgers een interessante ochtend.

Op de 2e koffieochtend hield Jules Overmars, oud-medewerker van het Waterloopkundig laboratorium, een presentatie over het Waterloopbos. Zelfs voor Kraggenburgers van het eerste uur bracht Jules voor hen onbekende informatie, en dat vonden ze zelf erg verrassend. De komende tijd staan presentaties gepland over o.a. buurtwerk, mantelzorg woningen, fotografie, etc. Naast de presentaties wordt ook elke week een kort overzicht gegeven van de komende activiteiten in het dorp.


<< <  Pagina 2 van 37  > >>