De vereniging Dorpsbelang Kraggenburg nodigt alle leden uit voor de Algemene Ledenvergadering die wordt gehouden op dinsdag 27 maart 2018 in dorpshuis ’Het Klokhuis’ aan de Noordermeent 4 te Kraggenburg. De vergadering begint om 20.00 uur.

Agenda:
1.    Opening
2.    Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 22 maart 2017
       De notulen staan op de website en in de Uitkijk van maart 2018.
3.    Ingekomen stukken
4.    Mededelingen, waaronder
       stand van zaken woningbouw
       informatie over het boerderijenboek
       ontwikkelingen bij Natuurmonumenten/Voorsterbos
5.    Jaaroverzicht secretaris over 2017  
       Het jaaroverzicht staat op de website en in de Uitkijk van maart 2018
6.    Jaarverslag penningmeester over 2017  
       De financiële stukken liggen ter inzage bij de penningmeester, Pieter van der Veen,
       Walstraat 23.
7.    Verslag kascommissie
8.    Benoeming kascommissie
9.    Begroting 2018 en vaststellen contributie
       Het voorstel is om de contributie niet te veranderen en vast te stellen op € 12,00 per            
       huishouden.
10.  Bestuursverkiezing
       Statutair aftredend en niet herkiesbaar zijn mevrouw Erna Balk en de heer Pieter van der Veen.
       Aftredend en niet herkiesbaar (3 termijnen) de heer Jules Overmars.
       In de 3 ontstane vacatures stelt het bestuur de volgende kandidaten voor:
       mevrouw Marieke Bos, mevrouw Marian Meijs en de heer Mark Mooiweer.

       Het bestuur kiest uit zijn midden (zoals in de statuten vastgelegd) de heer André Verwer tot    
       voorzitter.

       Tot 24 uur voor aanvang van de vergadering kunnen tegenkandidaten voor deze vacatures
       schriftelijk worden ingediend bij de secretaris, ondertekend door tenminste 5 leden.
11.   Jaarplanning van Dorpsbelang. Deze wordt ter vergadering gepresenteerd.

12.   Rondvraag
13.   Sluiting van het eerste deel van de vergadering

PAUZE

Na de pauze.......

Klaas Eissens neemt ons mee in zijn werk

Klaas Eissens gooide 25 jaar geleden het roer volledig om. Hij stopte met zijn werk als verpleegkundige en stortte zich op zijn passie: beeld en geluid. Door de lens van zijn foto- en filmcamera heeft hij vele bedrijven van binnen en van buiten bekeken. Hij heeft prachtige fotoseries, bedrijfsfilms en televisiereportages gemaakt. Niet alleen in Kraggenburg en de Noordoostpolder, maar in alle uithoeken van Nederland en zelfs in het (verre) buitenland. Klaas geeft ons – in woord en beeld – een inkijkje in zijn werk.

Namens het bestuur,
Yvonne de Hamer, secretaris.

Stuwwal 12,  8317 BC  Kraggenburg,   e-mail:  dorpsbelang@kraggenburg.nl

++++++++++++++++++++++++
Lees het concept verslag van de jaarvergadering van 22 maart 2017. Het verslag zal op de jaarvergadering in 2018 ter goedkeuring worden voorgelegd aan de leden.
++++++++++++++++++++++++

De Vereniging Dorpsbelang Kraggenburg nodigt alle leden uit voor de Algemene Ledenvergadering. Deze wordt gehouden op woensdag 22 maart 2017 in dorpshuis ’Het Klokhuis aan de Noordermeent 4 te Kraggenburg. De vergadering begint om 20.00 uur.

Agenda:

 1. Opening
 2. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 16 maart 2016
  Notulen extra Algeme Ledenvergadering (woningbouw) d.d. 18 oktober 2016
 3. Ingekomen stukken
 4. Mededelingen, waaronder
        stand van zaken woningbouw
        informatie over het boerderijenboek
        ontwikkelingen bij Natuurmonumenten/Voorsterbos
 5. Jaaroverzicht secretaris over 2016
 6. Jaarverslag penningmeester over 2016 
        De financiële stukken liggen ter inzage bij de penningmeester, Pieter van der Veen,
        Walstraat 23.
 7. Verslag kascommissie
 8. Benoeming kascommissie
 9. Begroting 2017 en vaststellen contributie
        Het voorstel is om de contributie niet te veranderen en vast te stellen op € 12,00 per             huishouden.
 10. Bestuursverkiezing 
        Statutair aftredend en herkiesbaar is de heer Wubbo de Raad
        Statutair aftredend en niet herkiesbaar is mevrouw Alice Polhoud
        Tussentijds aftredend is de heer Freerk Jan de Haan.
       
        In de ontstane vacatures stelt het bestuur de volgende kandidaten voor: 
        mevrouw Yvonne de Hamer en de heer André Verwer.
        Tot 24 uur voor aanvang van de vergadering kunnen kandidaten voor deze vacatures   schriftelijk worden ingediend bij de secretaris, ondertekend door tenminste 5 leden.
 11. Jaarplanning Dorpsbelang. Deze wordt ter vergadering gepresenteerd.
 12. Rondvraag
 13. Sluiting van het eerste deel van de vergadering

PAUZE

Na de pauze.......           
Wat gebeurt er toch allemaal op Oud-Kraggenburg?

De heer Johan Woolderink komt vertellen over activiteiten die nu plaatsvinden bij Holistisch Centrum de Bron dat gevestigd is op deze voormalige vluchthaven in de Zuiderzee.


++++++++++++++++++++

Dorpsbelang heeft op 18 oktober 2016 een extra ledenvergadering gehouden op verzoek van een aantal leden. Het concept verslag van deze vergadering is hier te vinden. De presentatie van deze bijeenkomst  is hier te vinden.

++++++++++++++++++++

Dorpsbelang Kraggenburg organiseert op 18 oktober een extra ledenvergadering om 20.00 uur in Het Klokhuis. Deze vergadering wordt gehouden op verzoek van 33 leden, die aan Dorpsbelang hebben aangegeven te willen discussiëren over de huidige en toekomstige visie van Dorpsbelang over woningbouw.

De agenda is als volgt:
1. Opening door de voorzitter van Dorpsbelang
2. Uiteenzetting visie bestuur over de woningbouw in Kraggenburg
3. Gelegenheid tot discussie over de visie omtrent woningbouw
4. Rondvraag
5. Sluiting.

Zie bijlage voor de uitnodiging en de brief van de leden die om de vergadering hebben gevraagd.

++++++++++++++++++++

De concept notulen van de jaarvergadering van 16 maar jl. zijn hier te vinden.

++++++++++++++++++++

De 'Vereniging Dorpsbelang Kraggenburg'  nodigt alle leden uit voor de algemene ledenvergadering. Deze wordt gehouden op woensdag 16 maart 2016 in dorpshuis ’Het Klokhuis aan de Noordermeent 4 te Kraggenburg. De vergadering begint om 20.00 uur.

Agenda:

 1. Opening
 2. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 25 maart 2015
  De notulen zijn hier te vinden. Ze staan ook in de Uitkijk van januari 2016.
 3. Ingekomen stukken
 4. Mededelingen
 5. Jaarverslag secretaris 
  Het jaarverslag wordt ter vergadering uitgereikt. U kunt dit jaarverslag ook hier lezen.
 6. Jaarverslag penningmeester 
  De financiële stukken liggen ter inzage bij de penningmeester, Pieter van der Veen,
  Walstraat 23.
 7. Verslag kascommissie
 8. Benoeming kascommissie
 9. Begroting 2016 en vaststellen contributie
  Het voorstel is om de contributie niet te veranderen en vast te stellen op € 12,00 per huishouden.
  Met ingang van het peiljaar 2014 (automatische incasso) wordt er geen onderscheid meer gemaakt in het aantal personen per huishouden en naar de leeftijd 65+.
  Huishoudens waarvan de personen 65+ waren per maart 2014 behouden hun oude situatie en daarmee een afwijkende contributie van € 6,00.
 10. Bestuursverkiezing 
  Statutair aftredend en herkiesbaar is de heer Freerk Jan de Haan.
  Statutair aftredend en niet herkiesbaar is mevrouw Irene Gerritzen.
  Tussentijds aftredend is mevrouw Inge van Dijk.
  Het bestuur stelt voor als nieuwe kandidaten: mevrouw Annemieke Janse en de heer Jan van Benthem.
  Tot 24 uur voor aanvang van de vergadering kunnen tegenkandidaten voor deze vacatures schriftelijk worden ingediend bij de secretaris, ondertekend door tenminste 5 leden..
 11. Jaarplanning Dorpsbelang. Deze wordt ter vergadering gepresenteerd.
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

 

PAUZE

Na de pauze:
      
Landschapskunstwerk Pier + Horizon aan de Zwartemeerdijk

De ontwerper van dit landschapskunstwerk is Paul de Kort. Hij komt vertellen over zijn werk en dit kunstwerk in het bijzonder.

Bent u er nu al nieuwsgierig naar? Kijk dan op zijn website. Hier is   veel over zijn werk te vinden. Via het hoofdstuk “Boekjes” vindt u bij Pier+Horizon een mooie beschrijving hoe het idee is ontstaan.


Namens het bestuur,

Alice Polhoud, secretaris.

Zwartemeerpad 14,  8317 PG  Kraggenburg,  e-mail:  dorpsbelang@kraggenburg.nl