De vereniging Dorpsbelang Kraggenburg behartigt de belangen van het dorp Kraggenburg en daarmee de belangen, in ruimste zin, van de bewoners van Kraggenburg.
Dorpsbelang onderhoudt contacten met de dorpsbewoners, met de plaatselijke verenigingen en ondernemers, met scholen en kerken. Daarnaast heeft Dorpsbelang een schakelfunctie tussen het dorp en gemeente en provincie. Het bestuur van Dorpsbelang en haar commissies bestaat volledig uit vrijwilligers die zich in hun vrije tijd belangeloos inzetten voor het dorp.

Door gemeentelijke en provinciale overheden wordt het beleid bepaald. Dorpsbelang kan hier namens de inwoners van het dorp kritisch naar kijken, met overheden en gemeenteraad in gesprek gaan over bijstellen van voorgenomen beleid en aanbevelingen doen.

Dorpsbelang heeft goede contacten met het gemeentelijk wijkbeheer, met IGW (Integraal Gebiedsgericht Werken), met de andere dorpen via het 10-dorpenoverleg.
Waar nodig is er ook overleg met organisaties betreffende wonen en welzijn in ons dorp.

Sinds begin 2011 werkt Dorpsbelang samen met bewoners, scholen, kerken, vereningingen en ondernemers aan een dorpsvisie meteen daarop gebaseerd dorpsplan. Ook externe partijen zoals gemeente, woningcorporatie Mercatus, Zorggroep Oude en Nieuwe Land, Natuurmonumenten hebben hieraan meegewerkt. In maart 2012 is het dorpsplan opgeleverd. Sindsdien zijn we, samen met het dorp, aan de slag om het plan uit te voeren.


Dorpsbelang kent de volgende commissies:

 • STEK; voor het organiseren van diverse activiteiten;

 • Feestcommissie; voor het organiseren van de jaarlijkse feestweek;

 • Multi-Culti Kraggenburg, een werkgroep ter bevordering van de integratie van buitenlandse werknemers en Kraggenburgers;

 • Website www.kraggenburg.nl

 
Dorpsbelang is betrokken bij:

 • Dorpskrant 'De Uitkijk': samen met FC Kraggenburg en Be Fair maken wij De Uitkijk voor alle dorpsbewoners;
 • Rouwkamer (aula). Deze is gevestigd bij de PGK kerk aan de Voorstraat en te gebruiken door alle dorpsbewoners;
 • Dorpshuis 'Het Klokhuis' (Raad van Toezicht);
 • Het 10-dorpenoverleg. Vijf keer per jaar hebben de 10 Dorpsbelangen in de Noordoostpolder onderling overleg en één keer per jaar gezamenlijk met het college van B&W.


Dorpsbelang organiseert, veelal samen met andere vrijwilligers, diverse ‘losse’ activiteiten die het dorp leefbaar houden, zoals de Plantjesdag, de Klussendag en het opzetten van de Kerstboom midden in het dorp.
Als mensen een bijzonder jubileum vieren, brengen we een attentie om te feliciteren. Als mensen ernstig ziek zijn, doen we een kaartje in de bus om beterschap te wensen. We weten dat niet altijd van iedereen, daarom worden wij graag geïnformeerd als dat het geval is.
Tuinvrijwilligers zorgen op ons verzoek voor de verfraaing van de dorpsentree en het tulpenmozaïek;
Samen met een groep vaste vrijwilligers organiseren we de wekelijkse koffie-ochtenden.

Belangrijke activiteiten waar in 2016 aan gewerkt is, naast de gebruikelijke activiteiten:

 • continu aandacht blijven vragen voor woningbouw in Kraggenburg bij alle partijen die hierin een rol spelen;
 • verder vorm en inhoud geven aan de werkgroep 'Zorg' en de vrijwilligersgroep waar een beroep op gedaan kan worden via de coordinator vrijwilligers@kraggenburg.nl of via 06-23254810.


Bijzondere activiteiten die in 2015 zijn gerealiseerd, naast de gebruikelijke activiteiten:

 • veel extra gesprekken en bijeenkomsten om woningbouw in Kraggenburg te realiseren. Deze gesprekken vinden ook in 2016 nog veelvuldig plaats;
 • gesprekken om het belang van een nieuw 'kindcentrum' in Kraggenburg te realiseren waardoor de school een extra lokaal kan bouwen;
 • bezoek van het college van B&W aan Kraggenburg (juni);
 • bezoek van gemeenteraadsleden aan Kraggenburg (augustus);
 • oprichting van de werkgroep 'Zorg' die ouderen ondersteunt bij dagelijkse belemmeringen;
 • opzet van wekelijkse 'koffieochtenden' op de dinsdagochtend;
 • organiseren van een informatieavond over schaliegas.


Bijzondere activiteiten die in 2013/2014 zijn gerealiseerd, naast de gebruikelijke activiteiten:

 • ontwikkeling van het recreatieproject Route 8317;
 • realisatie nieuwe dorpsentree bij de Walstraat, i.s.m. gemeente;
 • ontwikkeling dorpsgebonden zorg, m.n. voor ouderen, i.s.m. diverse partijen, waaronder zorggroep Oude en Nieuwe Land.