Belangstelling voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) ?
Geef je hier op !
Meer info staat in  dit nieuwsbericht.

Vrijdagavond 25 september hield Dorpsbelang zijn algemene ledenvergadering. Voorzitter André Verwer kon zo'n 40 aanwezigen welkom heten. Het was een bijzondere bezetting en verdeling over de zaal, vanwege de coronamaatregelen zoals de 1,5 meter.

Het bestuur was blij dat deze jaarvergadering alsnog doorgang kon vinden. Voorzitter André wees er op dat een aantal formele zaken toch moeten worden afgehandeld. Dat zijn de vastelling van de notulen, het jaarverslag en het financiële jaarverslag, verslag kascommissie en décharge van het bestuur. Een ander punt is het aftreden van bestursleden en het benoemen van nieuwe bestuursleden. Dit jaar waren aftredend Wubbo de Raad en Mark Mooiweer. Het afscheid was met een toespraakje, bloemen en dankwoorden door de voorzitter. De nieuwe bestuursleden zijn Jan Balk en Tanja Bijlsma. Zij werden bij acclamatie gekozen.

Lopende projecten, d.w.z. het pontje over de Zwolse Vaart en de Loswal en omgeving zijn toegelicht. Twee projecten, nl. het parkje en het digitaal dorpsplein zijn besproken en zijn met deze jaarvergadering afgesloten.

Dorpsbelang had in maart graag een jaarplanning gepresenteerd. De coronacrisis maakt alles anders en dat geldt ook voor de Feestcommissie en STEK.
Dit jaar geen planning en uitvoering, hopelijk zijn er volgend jaar nieuwe kansen. De voorzitter deed wel de oproep aan de inwoners: "Als u suggesties heeft over het verbeteren van de leefbaarheid in Kraggenburg of met plannen loopt voor een mooi project, maakt dit kenbaar bij Dorpsbelang".

De notulen van de jaarvergadering komen zo spoedig mogelijk op de website.