maandag 20 november 2017
Dorpsbelang over uitbreiding Kraggenburg


Op 17 november jl. heeft onze gemeente de “kavel Penders” aangekocht. Een bijzondere mijlpaal omdat na zo'n 20 jaar er nu echt gestart kan worden met het ontwikkelen van woningbouw op deze kavel. Het zal de leefbaarheid van Kraggenburg ten goede komen. Denk aan school, verenigingsleven, kerk,  etc. Er komen nieuwe kansen en mogelijkheden voor woningbouw voor verschillende groepen in ons dorp, waarop lang is gewacht.

Al vele jaren heeft het bestuur van Dorpsbelang er energie ingestoken om te komen tot mogelijkheden voor nieuwbouw in ons dorp. In de vele gesprekken met de wethouders is gezocht naar verschillende mogelijkheden. Daarbij is inbreiding een tussenoplossing, maar altijd is gezegd dat een uitbreidingskavel ook zeer noodzakelijk is. Van weerskanten was de insteek en het vertrouwen dat we er gezamenlijk uit zouden komen.
Wij hebben u daarover diverse malen geïnformeerd en gesproken. In de Uitkijk van september jl. heeft nog een uitgebreid artikel gestaan over de stand van zaken en welke zaken er spelen. Daarbij is in onze visie “kavel Penders” de meest geschikte uitbreidings-locatie. Het bestuur is daarom verheugd dat dit nu gelukt is.

We zijn ons er van bewust dat 20 jaar discussie over woningbouw bij velen van u (grote) emotie oproept, mede door veel onzekerheden die ermee gepaard gingen. Er zijn bij groepen mensen twijfels ontstaan of het wel gaat lukken. Rondom “kavel Penders” zijn alternatieven en verschillende visies naar voren gebracht. Die visies hebben zo hun eigen mogelijkheden, onmogelijkheden en kans van slagen.
Maar nu is er een bijzondere mijlpaal bereikt en daarmee is een grote stap gezet voor nieuwe woningbouw in ons dorp. De komende tijd kan Kraggenburg laten zien wat we als dorpsgemeenschap waard zijn voor de volgende stap. U allen als dorpsbewoners en ook het bestuur van Dorpsbelang zijn nu gezamenlijk aan zet. Denk daarbij aan promotie van Kraggenburg als mooie woonomgeving, een goede medewerking van u allen bij het maken van het bestemmingsplan voor deze kavel en eventueel aangeven dat u belangstelling heeft voor een nieuwbouwwoning.

De gemeente wil zo snel mogelijk starten met de planvorming voor “kavel Penders”. Dat kost voorbereiding en in januari volgend jaar komt daarover een eerste algemene bijeenkomst voor het hele dorp. Het zal een open gesprek zijn over ideëen en wensen die er leven. Voorafgaand hieraan is er in december een eerste gesprek tussen de gemeente, bestuur Dorpsbelang en de direct aanwonenden van “kavel Penders”. Laat daarom ook aan Dorpsbelang weten aan welk type woningen naar uw mening behoefte bestaat.

Aan ons allen is nu de uitdaging om in goed overleg tussen dorp en gemeente het hele traject tot en met de definitieve vaststelling van het bestemmingsplan zo mogelijk al in 2018 volledig af te ronden.
Plannen alleen zijn niet genoeg. Het gaat er ook om daadwerkelijk met bouwen te starten. Daar zit de grote uitdaging. Misschien wilt u ook zelf op deze kavel wel een nieuw huis laten bouwen. Bij deze de oproep aan u om bij de gemeente (en eventueel bij Dorpsbelang) kenbaar te maken als u belangstelling heeft. Richting de gemeente kunt u dat doen via  mijnbouwkavel@noordoostpolder.nl. Bedenk ook dat bij verdere ontwikkeling het belangrijk is te weten voor welk type woning belangstelling is. Dus geef dat aan en laat ook Dorpsbelang dit weten.
In persberichten over de nieuwe bouwkavel wordt gesproken over 20 woningen. Dat is een eerste aanzet, de eerste fase. In volgende fasen volgt er uitbreiding met nog meer woningen.
Een ander belangrijk punt is dat wij best trots mogen zijn op ons dorp en de omgeving. Alle bewoners kunnen dat uitstralen naar iedereen van buiten het dorp. Wij en u kunnen er nu aan toevoegen dat er nieuwe mogelijkheden komen om te gaan wonen in ons mooie Kraggenburg.

Een bestemmingsplan maken kost tijd. Zoals gezegd kunnen we als dorp meewerken om dit vlot en zorgvuldig te laten verlopen. Optimistisch bekeken kan misschien eind 2018 worden begonnen met bouwen of anders in 2019.
Los daarvan hebben we ook de inbreidingslocatie aan de Walstraat, die als bouwlocatie blijft. De gemeente heeft aan drie ontwikkelaars de vraag voorgelegd om daarvoor een plan te maken. Binnenkort besluit de gemeente hierover en kan er begonnen worden met de bouw van 6 woningen. Mocht u hiervoor belangstelling hebben, dan kan dat ook via het bovenstaande mailadres aangegeven worden.

Het bestuur van Dorpsbelang kan 2017 positief afsluiten. Een lang gekoesterde wens gaat in vervulling. Voor 2018 liggen er nu mooie uitdagingen (o.a. plannen om te bouwen) en we gaan er van uit dat bij het 70-jarig bestaan in 2019 Kraggenburg zoemt van bouwactiviteiten.

Bestuur Dorpsbelang Kraggenburg
email:  dorpsbelang@kraggenburg.nl