donderdag 1 maart 2018
20 februari: discussie met bewoners over planvorming kavel 'Penders'


De gemeente Noordoostpolder heeft m.b.t. de inrichting van de woningbouw op kavel 'Penders' gekozen voor een nieuwe aanpak. Inwoners van Kraggenburg en belangstellenden konden komen met ideeën / suggesties / plannen. Daarvoor is op 23 januari een inloopbijeenkomst georganiseerd, waarin bewoners samen met mensen van de gemeente hun idee, plan of suggestie konden bespreken. Door zo'n 35 à 40 mensen is hiervan gebruik gemaakt. Het was een goede en nuttige bijeenkomst. Een kort verslag is hier te vinden.

Deze bijeenkomst heeft een vervolg gekregen op 20 februari 2018. Hiermee heeft het proces rondom de nieuwbouw de afgeproken 4 fasen, nl. Inventariseren, Verbinden, Organiseren en Visualiseren doorlopen.
Zo'n 65 mensen hebben de bijeenkomst van 20 februari bezocht. Op die avond heeft de gemeente aan de hand van een presentatie verteld hoe ze tot een schetsplan zijn gekomen. Onderstaand worden de belangrijkste elementen van de presentatie weergegeven.

Alleerst zijn genoemd de belangrijkste punten en wensen van 23 januari jl. die een rol spelen bij het ontwerp. Het zijn: een groene en ruime opzet van de wijk, een brede groenstrook langs de Jacob Bruintjesstraat, een doorsteek / verbinding met de dorpssingel mogelijk maken, aansluiten op het bestaande (straat)patroon, ontsluiting vanaf de Voorstraat, zorg voor voldoende parkeerruimte en leg trottoirs langs de straat aan.
Verder zijn genoemd regenafvoer via een zogenoemde wadi (bovengronds) en (centrale) speelvoorziening / spelen in het groen.
De stedenbouwkundigen en andere deskundigen van de gemeente hebben op basis hiervan een tweetal varianten bedacht. Onderstaand is weergegeven de variant met rechte straten. De eerste rij woningen (rood) kijkt uit op de Jacob Bruintjesstraat, dan een rij woningen die met hun achtertuinen hier op aansluiten, dan een straat. Vervolgens weer 2 rij woningen met hun achtertuinen tegen elkaar, waarbij de laatste rij woningen met de voorkant uitkijkt op de bossingel en de vrije ruimte.
De andere variant is een hof. In het midden een flinke groene ruimte en daaromheen de straat en de woningen. Zie het plaatje hieronder.
In beide varianten is er een brede groene singel aan de Jacob Bruintjesstraat en ziet u ook een rode ster (kruis) links onder op de kavel. Dat is een plek voor een toekomstig beeldbepalend gebouw (bijvoorbeeld appartementen). Door de gemeente is uitgelegd dat in deze fase alleen 2-onder-1-kap en vrijstaande woningen worden gepland en gebouwd. Later in de tijd en als er voldoende belangstelling is, kan een appartementengebouw worden uitgewerkt.De laatste variant is gekozen en verder uitgewerkt. Zie de onderstaande tekening. De huizen, de straat met zijn aansluiting op de Voorstraat en de groene ruimte zijn ingetekend. De vrijstaande woningen en 2-onder-1-kap zijn herkenbaar.Onderstaand ook een visualisatie van het plan, kijkend vanaf de kruising Hertenweg met de Voorstraat.
Er wordt nu aan fase 1 gewerkt, maar er is een doorkijk geschetst hoe de kavel Penders in volgende fasen (de toekomst) mogelijk kan worden ingericht. Dat is onderstaand zeer schematisch weergegeven. De huidige fase 1 ziet u aan de linkerkant van deze kavel terug. In grijs de bestaande Middenweg, Pioniersstraat en Jacob Bruintjesstraat en de aansluiting van de nieuwe straten hierop. In rood de bestaande woningblokken aan deze straten en de toekomstige nieuwe woningen. De kleur geel/groen geeft de groene ruimte's aan. Het is een doorkijk, een overzicht, van de gehele kavel. Wanneer het in de toekomst zover is dat Kraggenburg weer verder gaat uitbreiden, wordt de volgende fase bekeken en uitgewerkt.
In fase 1 worden alleen 2-onder-1-kap en vrijstaande woningen gepland en gebouwd. Wel wordt het bestemmingsplan flexibel opgezet zodat nog kleine verschuivingen met de woningen kunnen plaatsvinden. De daadwerkelijke vraag naar het soort woning speelt hierin een belangrijke rol.
De aanwezigen hebben diverse vragen gesteld en opmerkingen gemaakt. Deze zijn door de gemeente beantwoord.In zijn algemeenheid konden de aanwezigen instemmen met dit schetsplan.
Mocht u toch nog vragen hebben dan kunt u zich wenden tot de gemeente, de heer K.H. de Jong, e-mail: khdejong@noordoostpolder.nl

In het vervolgtraject hanteert de gemeente de volgende voorlopige planning:
Terugkoppelen (varianten) plan: februari / maart 2018 (is gebeurd)
Opstellen en vaststellen stedenbouwkundig plan: maart / april 2018
Opstellen en vaststellen bestemmingsplan: mei / december 2018
Start verkoop kavels / bouwrijp maken: 4e kwartaal 2018 / 1e kwartaal 2019
Start bouw: 1e / 2e kwartaal 2019
Het is ambitieus, maar haalbaar.

Met deze nieuwe aanpak hebben de burgers hun inbreng over de plannen voor de nieuwbouw kunnen geven. In samenspraak met Dorpsbelang gaat de gemeente nu direct aan de slag met het ontwerpbestemmingsplan. Dit alles om de vaart erin te houden.
Te zijner tijd kan op het ontwerpbestemmingsplan een reactie/bezwaar (= zienswijze) worden gegeven. Dit wordt via “De Noordoostpolder” bekend gemaakt en dat zal (zoals het er nu uitziet) na de zomervakantie zijn.