donderdag 16 januari 2014
Uitwerking Dorpsplan: teleurstellingen én goed nieuws


Dorpsbelang Kraggenburg heeft in juli 2012 haar dorpsplan gepresenteerd: een visie op de toekomst van Kraggenburg tot ongeveer 2025. Er werden vier speerpunten benoemd (recreatie, wonen, accommodatie en zorg) die vervolgens in samenwerking met vele partijen binnen en buiten Kraggenburg werden opgepakt. Nu in januari 2014 de tussenbalans wordt opgemaakt, kan geconcludeerd worden dat sommige speerpunten voortvarend worden uitgewerkt, en dat op andere onderwerpen niet veel meer dan teleurstelling te melden is. Dorpsvoorzitter Jules Overmars licht dit toe:

‘Ruimte voor recreatie en wonen’ was de ondertiteling van het dorpsplan nu 1,5 jaar geleden. Echter, over het speerpunt wonen valt helaas weininig positiefs te melden. Zoals bekend zal zijn, is kavel Paauw weg uit de plannen (met instemming van Dorpsbelang) en gaat het nu alleen om nieuwbouw op kavel Penders. Het (voorontwerp) bestemmingsplan is in wezen rond. Helaas worden de laatste handtekeningen nog steeds niet gezet vanwege allerlei financiële perikelen rondom projectontwikkelaar Megahome. Dat speelde al het gehele afgelopen jaar.
Dorpsbelang blijft gemeente en wethouder aan hun jas trekken. De door ons bepleite  urgentie is bij hen bekend, maar Dorpsbelang is geen partij waar het geld en grond betreft.
Met Mercatus (en samen met de andere dorpen) gaan we weer in gesprek om goed duidelijk te krijgen hoe toewijzing van huurwoningen verloopt en hoe dorpsbewoners en zeker ook de jongeren via huren in het dorp kunnen blijven wonen. We zien nu te vaak en te veel hun aanbod van “te koop“ in plaats van “te huur”

Bij het speerpunt accommodatie speelden in 2013 diverse zaken. Zo zijn er op beide scholen gesprekken gevoerd over de wens om tot één basisschool voor Kraggenburg te komen. Verheugend is dat alle betrokkenen hiermee hebben ingestemd. Daarnaast zijn in 2013 met de scholen afspraken gemaakt over de samenwerking in een kindcentrum. Binnen het kindcentrum werken de scholen, peuterspeelzaal, kinderopvang en buitenschoolse opvang samen. Kinderen van 0 tot 13 jaar kunnen daar terecht voor zorg, opvang en educatie.
Aan het einde van vorig jaar heeft het parochiebestuur het besluit bekend gemaakt om in juni 2014 de RK kerk in ons dorp te sluiten.
Kortom: een aantal zaken die nauw samenhangen met een multifunctionele accommodatie. Nu daarover duidelijkheid is, kan Dorpsbelang met dit gegeven verder overleg voeren met de diverse belanghebbenden. Daarbij gaat het vooral om wat organisaties willen ten aanzien van samenwerking en het gezamenlijk belang voor ons dorp. Vervolgens vanuit deze basis verder kijken naar een multifunctionele accommodatie, zo nodig dan maar op wat langere termijn.

Binnen het speerpunt recreatie heeft Dorpsbelang de recreatieondernemers van Kraggenburg rond de tafel gebracht om samen te bekijken hoe recreatie rondom Kraggenburg versterkt kan worden. Op basis van een projectplan, gedragen door alle recreatieondernemers, wordt nu aan de uitwerking daarvan gewerkt. Dit plan is door de gemeente ondersteund met een financiële bijdrage van €13.000,-
De gedachte is om te komen tot een route waaraan alle recreatiebedrijven in Kraggenburg met eigen en gezamenlijke arrangementen meedoen. Daarbij is de gezamenlijke aanpak van de promotie door o.a. website en brochure een belangrijk doel. De groep is druk aan de slag met de realisatie, want het streven is om het geheel in april gereed te hebben.

Rondom de zorg in brede zin gaat er veel veranderen. Met ons speerpunt zorg willen we daarop inspelen, zeker waar het vrijwilligers betreft en het zolang mogelijk blijven wonen in de eigen omgeving.
Als start heeft Dorpsbelang de soos JVV, de Zonnebloem, Welzijn Ouderen en de beide kerken gevraagd mee te denken. Dit is een eerste begin, maar Dorpsbelang zoekt zeker ook naar inbreng van nog meer/andere mensen. Het eerste resultaat is er inmiddels. Er komt goede afstemming en samenwerking bij activiteiten die deze 3 partijen organiseren. In 2014 zullen door JVV, Zonnebloem en Welzijn Ouderen een aantal activiteiten gezamenlijk worden gedaan. Dit komt terug in de jaarkalender die in het kader van “briljant Kraggenburg” wordt verspreid.
Verder is de wens naar voren gekomen om in Kraggenburg op één punt informatie beschikbaar te hebben over allerlei vragen die met de zorg (in brede zin) te maken hebben. Lang niet altijd is bekend welke persoon of welke organisatie je moet hebben of  waar je moet zijn. Eén aanspreekpunt in het dorp verlaagt de drempel om te vragen of de juiste informatie te krijgen. Dorpsbelang, tezamen met een werkgroep, is bezig om dit uit te werken en in te vullen.
Er zijn gesprekken met wethouder en gemeente over veranderingen in de zorg en hoe vrijwilligers in het dorp hierbij een rol kunnen gaan spelen. Een lastige materie omdat vanuit Den Haag veel nog niet duidelijk is.
Daarnaast zijn of komen er gesprekken met Zorggroep Oude en Nieuwe Land, andere zorgverleners, Carrefour en bibliotheek om gezamenlijk te bekijken hoe voorzieningen in Kraggenburg in één of andere vorm behouden kunnen blijven. Als Dorpsbelang willen wij met die partijen daarover afspraken vastleggen.

Dorpsbelang ziet het dorpsplan als een belang voor alle Kraggenburgers. Gesprekken met verschillende betrokkenen uit ons dorp en uitwerking van acties blijven doorgaan.
Ieders ideeën, vragen en actieve bijdragen zijn altijd welkom!