Redactie Yvonne de Hamer, namens Dorpsbelang
Joachim de Kruijk, namens BeFair
Vanessa Verbeek, namens FC Kraggenburg
Penningmeester Pieter van der Veen
Advertenties Henk Hadders, 06 - 51 207 854
Marjo van Diepen, 06 - 13250681
Leuk om te lezen Margot Maljaars
Typewerk en samenstelling Ellen Nieuwenhuizen
Lay-out advertenties Angela Goossens
Drukwerk Drukkerij Feiko Stevens
Bezorging Kraggenburg Schoolkinderen
Bezorging buiten Kraggenburg
Johan Tadema
   

Kopij voor de eerstvolgende Uitkijk kunt u inleveren volgens het inleverschema op de genoemde zondagen vóór 19.00 uur, altijd voorzien van naam en telefoonnummer, bij voorkeur per e-mail in een Office Word-bestand: uitkijk@kraggenburg.nl of anders inleveren op Stuwwal 19.

Te laat binnengekomen kopij schuift door naar het volgende nummer.

De kosten van "een zoekertje" (maximaal 10 regels) bedragen één euro, te betalen bij inlevering.

Advertenties minimaal één week voor inleverdatum kopij inleveren.

Eenmalige commerciële redactionele advertenties die geen binding hebben met het plaatselijk verenigingsleven kosten, afhankelijk van de grootte, minimaal € 10,- tot € 40,- voor een hele pagina. Deze moeten worden gemaild naar uitkijk@kraggenburg.nl.

Anoniem ingekomen stukken worden niet geplaatst.

De redactie behoudt zich het recht voor om ingekomen stukken die het doel hebben personen te kwetsen inhoudelijk te veranderen of niet te plaatsen.

De redactie behoudt zich het recht voor om ingekomen stukken die te lang zijn in te korten.

De redactie kan niet aansprakelijk gesteld worden als door omstandigheden ingekomen stukken niet geplaatst worden.

Lees hier de inleverdata voor kopij, en de verschijningsdata.