Dorpsplan Kraggenburg 2012-2015
Ruimte voor recreatie en wonen

Lees hier de stand van zaken in januari 2014.

Het Dorpsplan van Kraggenburg is medio juli 2012 officieel aangeboden aan de gemeente Noordoostpolder.  Aan dit plan is gedurende het najaar van 2011 en de eerste helft van 2012 gewerkt door Dorpsbelang Kraggenburg in samenwerking met o.a. vele dorpsbewonders, de Gemeente Noordoostpolder, Mercatus, Carrefour, Natuurmonumenten, Zorggroep Oude en Nieuwe Land, Kars advies en KAW.

Het dorpsplan gaat over de toekomst van Kraggenburg tot ongeveer 2025. Hiermee wordt duidelijkheid geven over de gewenste ontwikkeling van Kraggenburg in het komende decennium, waardoor de gemeente, Mercatus, zorginstellingen en andere betrokkenen de schaarse (financiële) middelen efficiënter en gerichter kunnen inzetten. Het nieuwe Dorpsplan heeft een groot draagvlak bij de gemeenschap van Kraggenburg omdat vele organisaties – van kerken tot scholen, van Dorpshuis tot Natuurmonumenten, van bewoners tot ondernemers – hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van dit plan. Het stimuleren van de recreatie en ruime mogelijkheden voor wonen zijn de belangrijkste speerpunten.

Inspelen op veranderingen
De betrokken partijen willen voorkomen dat de leefbaarheid onder druk komt te staan. Gezinsverkleining, vergrijzing en schaalvergroting op allerlei terreinen zouden kunnen leiden tot negatieve effecten op de leefbaarheid. Met dit dorpsplan wordt proactief ingespeeld op deze veranderingen waarmee de leefbaarheid en een goed voorzieningenniveau in het dorp behouden kunnen blijven.

Kernkwaliteiten
Er zijn verschillende kernkwaliteiten die veel kansen bieden: Kraggenburg is een ontspannen en gewilde plek om te zijn: het heeft een uitgebreid verenigingsleven, een zeer aantrekkelijk buitengebied (er is veel bos en water), er zijn uitgebreide recreatieve voorzieningen, de sociale cohesie is enorm groot (iedereen is welkom),  de sfeer is bijzonder open, de basisvoorzieningen (winkel, scholen, kerken, verenigingen, horeca) zijn op orde en je kunt er betaalbaar wonen. Dorpsbelang Kraggenburg wil deze kernkwaliteiten versterken en richt zich daarom voor de toekomst op wonen en recreatie.

Recreatie
Volgens het Dorpsplan Kraggenburg is recreatieve ontwikkeling, met de daaruit voortvloeiende economische spin-off, de hefboom voor de ontwikkeling van het dorp tot 2025. Het stimuleren van de recreatieve activiteiten is daarom de belangrijkste drager van het dorpsplan. Het verder versterken van de samenwerking tussen de recreatieondernemers en promotie van het bestaande recreatieaanbod, zijn belangrijke acties voor de komende jaren.

Wonen
Jongeren en ouderen geven aan graag in het dorp te willen blijven wonen. Via renoveren van bestaande (huur)woningen, kleinschalig inbreiden in de dorpskern en nieuwe woonvormen (appartementen in een kerk, nieuwe woonvormen op boerenerven) en eventueel beperkte dorpsuitbreiding kan dit gerealiseerd worden. Om het wonen prettig te houden voor alle bewoners, zal ook aandacht besteed moeten worden aan nieuwe vormen van zorg, welzijn, onderwijs en kerken. De eigen kracht van de dorpsbewoners – het zelforganiserend vermogen – speelt  een belangrijke rol bij deze vernieuwingen.

Actieplan
Het dorpsplan sluit af met een actieplan om waarmee de doelstellingen van het dorpsbestuur gerealiseerd kunnen worden.

Het complete dorpsplan is hier te downloaden.

De afgelopen periode zijn er een aantal nieuwsbrieven verspreid onder de bewoners van Kraggenburg, waarin veel informatie staat over de totstandkoming van het plan.
Klik hier voor de 1e nieuwsbrief van november 2011.
Klik hier voor de 2e nieuwsbrief van december 2011.
Klik hier voor de 3e nieuwsbrief van januari 2012.
Klik hier voor de 4e nieuwsbrief van juli 2012.