De vereniging Dorpsbelang Kraggenburg behartigt de belangen van het dorp Kraggenburg in de meest ruime zin.
Dorpsbelang onderhoudt contacten met de dorpsbewoners, met de plaatselijke verenigingen en ondernemers, met de school en de kerk. Daarnaast heeft Dorpsbelang een schakelfunctie tussen het dorp en gemeente en provincie. Het bestuur van Dorpsbelang en haar commissies bestaat volledig uit vrijwilligers die zich in hun vrije tijd belangeloos inzetten voor het dorp.

Door gemeentelijke en provinciale overheden wordt het beleid bepaald. Dorpsbelang zal hier namens de inwoners van het dorp kritisch naar kijken, zonodig hierover met overheden en gemeenteraad in gesprek gaan over bijstellen van voorgenomen beleid en/of aanbevelingen doen.

Dorpsbelang onderhoudt goede contacten met het gemeentelijk wijkbeheer, met IGW (Integraal Gebiedsgericht Werken), met de andere dorpen via het 10-dorpenoverleg.
Waar nodig is er ook overleg met organisaties betreffende wonen en welzijn in ons dorp.

Sinds begin 2011 werkt Dorpsbelang samen met bewoners, scholen, kerken, vereningingen en ondernemers aan een dorpsvisie meteen daarop gebaseerd dorpsplan. Ook externe partijen zoals gemeente, woningcorporatie Mercatus, Zorggroep Oude en Nieuwe Land, Natuurmonumenten hebben hieraan meegewerkt. In maart 2012 is het dorpsplan opgeleverd. Sindsdien zijn we, samen met het dorp, aan de slag om het plan uit te voeren.


Dorpsbelang kent de volgende commissies:

 • STEK; voor het organiseren van diverse activiteiten (o.a. nieuwjaarsreceptie, ouderenmiddag, ontvangst Steppenrace en Kennedymars, Koningsdag, Leeuwenronde, intocht Sinterklaas);

 • Feestcommissie; voor het organiseren van de jaarlijkse feestweek;

 • Multi-Culti Kraggenburg, een werkgroep ter bevordering van de integratie van buitenlandse werknemers en Kraggenburgers;

 • Website www.kraggenburg.nl

 
Dorpsbelang is betrokken bij:

 • Dorpskrant 'De Uitkijk': samen met FC Kraggenburg en Be Fair maken wij De Uitkijk voor alle dorpsbewoners;
 • Rouwkamer (aula). Deze is gevestigd bij de PGK kerk aan de Voorstraat en te gebruiken door alle dorpsbewoners;
 • Dorpshuis 'Het Klokhuis' (Raad van Toezicht);
 • Het 10-dorpenoverleg. Vijf keer per jaar hebben de 10 Dorpsbelangen in de Noordoostpolder onderling overleg en één keer per jaar gezamenlijk met het college van B&W.


Dorpsbelang organiseert, veelal samen met andere vrijwilligers, diverse ‘losse’ activiteiten die het dorp leefbaar houden, zoals de Plantjesdag, de Klussendag, de Nacht van Kraggenburg en het organiseren van de kerstversiering midden in het dorp.
Als mensen een bijzonder jubileum vieren, brengen we een attentie om te feliciteren. Als mensen ernstig ziek zijn, doen we een kaartje in de bus om beterschap te wensen. We weten dat niet altijd van iedereen, daarom worden wij graag geïnformeerd als dat het geval is.
Tuinvrijwilligers zorgen op ons verzoek voor de verfraaing van de dorpsentree en het tulpenmozaïek;
Samen met een groep vaste vrijwilligers organiseren we de wekelijkse koffie-ochtenden.

Belangrlijke activiteiten waar in 2018 aan gewerkt is, naast de gebruikelijke activiteiten:

 • Planvorming rondom de volkstuinen en de wadi: samen met de bewoners van de Gerrit Klokstraat en de volkstuinders worden de mogelijkheden onderzocht om de lege stukken grasland tussen de volkstuinen en de wadi's mooier en zinvoller in te richten. De gemeente denkt hierin zeer actief mee.
 • Uitwerking van de woningbouwplannen aan de Walstraat en de kavel Penders. Via de gemeente worden omwonenden en belangstellenden zo veel mogelijk ingeschakeld om mee te denken over de planvorming en realisatie. Dorpsbelang zorgt hier voor de onderlinge afstemming en enthousiasmeert dorpsbewoners om mee te denken in de plannen.

Belangrlijke activiteiten waar in 2017 aan gewerkt is, naast de gebruikelijke activiteiten:

 • Organisatie van de 'Nacht van Kraggenburg': een mooie, spannende, en inspirerende wandeling over de Zwartemeerdijk vóór Kraggenburgers en dóór Kraggenburgers.
 • Op 17 november 2017 is een overeenkomst getekend waarbij de gemeente Noordoostpolder 'Kavel Penders' in handen kreeg. De komende jaren zal dit ontwikkeld worden als uitbreidingslocatie voor Kraggenburg. Hieraan is door Dorpsbelang jarenlang gewerkt.
  Lees het persbericht van de gemeente en de reactie van Dorpsbelang hierop.
 • Plantjesdag in mei.

Belangrijke activiteiten waar in 2016 aan gewerkt is:

 • Continu aandacht blijven vragen voor woningbouw in Kraggenburg bij alle partijen die hierin een rol spelen;
 • Verder vorm en inhoud geven aan de werkgroep 'Zorg' en de vrijwilligersgroep waar een beroep op gedaan kan worden via de coordinator vrijwilligers@kraggenburg.nl of via 06-23254810.
 • Organisatie van Plantjesdag.


Bijzondere activiteiten die in 2015 zijn gerealiseerd:

 • Veel extra gesprekken en bijeenkomsten om woningbouw in Kraggenburg te realiseren. Deze gesprekken vinden ook in 2016 nog veelvuldig plaats;
 • Gesprekken om het belang van een nieuw 'kindcentrum' in Kraggenburg te realiseren waardoor de school een extra lokaal kan bouwen;
 • Bezoek van het college van B&W aan Kraggenburg (juni);
 • Bezoek van gemeenteraadsleden aan Kraggenburg (augustus);
 • Oprichting van de werkgroep 'Zorg' die ouderen ondersteunt bij dagelijkse belemmeringen;
 • Opzet van wekelijkse 'koffieochtenden' op de dinsdagochtend;
 • Organiseren van een informatieavond over schaliegas.


Bijzondere activiteiten die in 2013/2014 zijn gerealiseerd:

 • Ontwikkeling van het recreatieproject Route 8317;
 • Realisatie nieuwe dorpsentree bij de Walstraat, i.s.m. gemeente;
 • Ontwikkeling dorpsgebonden zorg, m.n. voor ouderen, i.s.m. diverse partijen, waaronder zorggroep Oude en Nieuwe Land.