Het Zwarte Meer is ontstaan bij de inpoldering van de Noordoostpolder. Door de aanwezigheid van vele bijzondere vogelsoorten is dit een moerasgebied van internationaal belang. In de winter zie je hier kleine zwaan, grauwe gans en kolgans; in de zomer zoeken lepelaar en zwarte stern in het ondiepe water naar voedsel.
In de rietlanden broeden roerdomp, bruine kiekendief, grote karekiet en purperreiger. Deze rietlanden worden gedeeltelijk gemaaid en niet meer volledig zoals in de rietsnijderscultuur. Overjarig riet is namelijk cruciaal voor veel rietvogels.

De Zwarte Hoek is een graslandgebied waar het beheer gericht is op weidevogels en pleisterende watervogels. Enkele jaren geleden zijn hier slenken gegraven. Vanaf het uitkijkpunt aan de Zwartemeerdijk kunnen tureluur, kievit, slob- en krakeend worden waargenomen. De grote zilverreiger bezoekt het gebied ook regelmatig.